Súvisiace materiály

Grafy goniometrických funkcií

Lekcia sa skladá z

Konštrukcia grafu funkcie sínus

Charakteristické body grafu funkcie sínus

Graf funkcie sínus

Konštrukcia grafu funkcie kosínus

Graf funkcie kosínus

Konštrukcia grafu funkcie tangens

Graf funkcie tangens

Posunutie grafu v smere osi y

Posunutie grafu v smere osi x

Rovnobežné posunutie grafu funkcie kosínus

Rovnobežné posunutie grafu funkcie sínus

Roztiahnutie grafu v smere osi y

Súmernosť podľa osi x

Amplitúda goniometrických funkcií

Dĺžka periódy funkcie sínus

Dĺžka periódy funkcie tangens

Ako sa mení dĺžka periódy funkcie?

Nájdenie periódy a amplitúdy funkcie

Grafy goniometrických funkcií

Absolútna hodnota funkcie

Graf funkcie  y = sin|x|

Absolútna hodnota a grafy goniometrických funkcií.

Pohyb piestu vo valci motora

Grafy pohybu piestu v motore

Vodné koleso

Goniometrické funkcie v prírode