Súvisiace materiály

Grafy goniometrických funkcií

Lekcia sa skladá z

Graf funkcie sínus

Graf funkcie kosínus

Graf funkcie tangens

Rovnobežné posunutie grafu v smere osí x a y

Roztiahnutie grafu v smere osi y. Súmernosť podľa osi x

Ako sa mení dĺžka periódy funkcie?

Cvičenia

Absolútna hodnota a grafy goniometrických funkcií.

Pohyb piestu vo valci motora

Goniometrické funkcie v prírode