Súvisiace materiály

Periodické zmeny chemických vlastností prvkov

Lekcia sa skladá z

Elektronegativita prvkov 3. periódy

Od čoho závisí elektronegativita?

Elektronegativita a typ väzby

Vzťah medzi elektronegativitou prvkov a chemickými vlastnosťami ich zlúčenín

Oxidy prvkov 3. periódy

Energetické zmeny počas horenia prvkov 3. periódy v kyslíku

Horenie sodíka v kyslíku

Horenie horčíka v kyslíku

Horenie hliníka v kyslíku

Horenie kremíka v kyslíku

Horenie fosforu v kyslíku

Horenie chlóru v kyslíku

Tvorba oxidov

Tvorba oxidov

Oxidy sodíka, horčíka a hliníka

Oxidy fosforu a kremíka

Oxidy chlóru a síry

Väzby kyslíka

Zmeny vo vlastnostiach oxidov 3. periódy

Body topenia oxidov prvkov 3. periódy

Jav polarizovateľnosti

Elektrická vodivosť oxidov

Vybrané fyzikálne vlastnosti oxidov

Hydrolýza oxidov

Zásadotvorné oxidy

Kyselinotvorné oxidy

Oxidy kremíka a hliníka

Amfotérne vlastnosti oxidu hlinitého

Chemické vlastnosti oxidov

Reakcia sodíka, horčíka a hliníka s vodou

Reakcie prvkov 3. periódy s vodou

Reakcie prvkov 3. periódy s vodou