Materiál patrí do

4.09.a Sčítanie a odčítanie celých stoviek