Materiál patrí do

2.02.b Sčítanie - praktické cvičenia