Podmienky používania
§ 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto Podmienky používania definujú všeobecné podmienky používania vzdelávacieho portálu Planéta vedomostí (Portál). Podmienky na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa Portálu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam.
 2. Prevádzkovateľom portálu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Prevádzkovateľ), so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava.
 3. Portál Planéta vedomostí je dostupný na internetovej stránke planetavedomosti.iedu.sk
§ 2. Používatelia portálu
 1. Portál je určený pre základné a stredné školy, učiteľov, žiakov a verejnosť v Slovenskej republike.
§ 3. Autorské práva
 1. Autorské práva k vzdelávacím materiálom zverejneným na Portáli, k digitálnemu obsahu a jednotlivým elementom, grafickému rozloženiu a dizajnu portálu vlastní Prevádzkovateľ. Autorské práva sú chránené podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie sa trestá.
 2. Právo použitia tohto Portálu a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na účely spojené s vyučovaním v škole alebo so samoštúdiom doma.
 3. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s Portálom a materiálmi na Portále zverejnenými. Portál ani akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak použitá pre komerčné účely bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa portálu.
§ 4. Použitie vzdelávacích materiálov - licencia
 1. Portál obsahuje materiály vzdelávacej povahy. Prevádzkovateľ poskytuje používateľom právo tieto materiály používať v súlade s typom licencie Prevádzkovateľa portálu.
§ 5. Ukončenie licencie
 1. V prípade, že používateľ poruší licenčné podmienky, môže Prevádzkovateľ požadovať od používateľa ukončenie porušovania týchto podmienok, a v prípade nutnosti, žiadať nápravu dôsledkov takéhoto porušovania. V prípade, že k náprave nedôjde, môže Prevádzkovateľ zrušiť prístup používateľa k Portálu s okamžitou platnosťou. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na náhradu škody voči používateľovi.
§ 6. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:
 1. Porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami obsiahnutými na Portáli alebo za škody alebo straty vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi.
 2. Za škody a straty podľa predchádzajúceho bodu je zodpovedný výhradne subjekt, ktorý sa porušenia dopustil.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku bezchybného a neprerušovaného prístupu k vzdelávacím materiálom na Portále. Funkčnosť Portálu závisí od technického vybavenia používateľa Portálu a od funkčnosti jeho pripojenia k sieti internet.
§ 7. Nežiaduci obsah
 1. Vzdelávacie materiály zverejnené na Portáli Prevádzkovateľom sú v súlade so slovenskými aj medzinárodnými právnymi predpismi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu ani materiál porušujúci dobré mravy a ani materiál všeobecne považovaný za neetický.
§ 8. Technické požiadavky
 1. Pre používanie Portálu je potrebné, aby počítač používateľa spĺňal minimálnu konfiguráciu a byl pripojený k sieti internet.
§ 9. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť ich zverejnením na Portáli a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.
 2. Registračné údaje a iné údaje o používateľoch podliehajú pravidlám o ochrane súkromia.
 3. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravmi v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia