Vzdelávacie materiály

Vzdelávací portál Planéta vedomostí obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Vzdelávacie materiály získali odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V ľavej časti hlavnej stránky sa nachádzajú záložky, v rámci ktorých sú zaradené všetky vzdelávacie materiály portálu:

  • Prírodovedné predmety
    Vzdelávacie materiály z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda pre základné a stredné školy rozdelené na kapitoly a lekcie.
  • ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3
    Vzdelávacie materiály rozdelené podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.

Záložky ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3
Záložky ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 predstavujú zoznam vhodných vzdelávacích materiálov, ktoré súvisia s témami Štátneho vzdelávacieho programu príslušných ISCED k prírodovedným predmetom. Cieľom týchto záložiek je zefektívniť prácu učiteľa s portálom.

Vzdelávacie materiály pre prírodovedné predmety vyberali učitelia na základe viacerých kritérií, akými boli obsahový súlad so ŠVP, primeranosť veku, názornosť, ako i celková využiteľnosť materiálu pri danej téme. K výberu digitálnych materiálov pristupovali učitelia maximalisticky s cieľom vybrať čo najpestrejší materiál, a preto sa tu nachádzajú materiály s rôznou prioritou. K väčšine zaradených materiálov boli priradené i celé lekcie (žiacka lekcia, učiteľská lekcia), do ktorej daný materiál patrí, aby si učiteľ v prípade potreby mohol vyhľadať i ďalšie súvisiace materiály. Prioritne však odporúčame využívať samostatné vzdelávacie materiály priradené k daným témam, t. z. animácie, simulácie, cvičenia, obrázky, prezentácie atď.

Z praktického hľadiska, rešpektujúc súčasné nové učebnice, názory učiteľov a systém ich overenej práce, boli digitálne vzdelávacie materiály priraďované k témam v rámci ročníkov i napriek tomu, že od 1.9.2011 platia upravené rámcové učebné plány pre základné školy.

  • ISCED 1 pozostáva z 2.- 4.ročníka, v ktorých sa nachádzajú témy ŠVP z matematiky a prírodovedy a k nim vhodné digitálne vzdelávacie materiály Planéty vedomostí.
  • ISCED 2 pozostáva z 5.– 9.ročníka, v ktorých sú zaradené témy ŠVP z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky a k nim vhodné digitálne vzdelávacie materiály Planéty vedomostí.
  • ISCED 3 pozostáva z 1.- 4. ročníka, v ktorých sú zaradené témy ŠVP z biológie, chémie, fyziky, geografie a matematiky a k nim vhodné digitálne vzdelávacie materiály Planéty vedomostí.

Typy vzdelávacích materiálov

Na vzdelávacom portáli Planéta vedomostí sa nachádzajú desiatky tisíc vzdelávacích materiálov rôzneho typu.

Vzdelávacie materiály sa delia na Učiteľské lekcie a Žiacke lekcie. Učiteľské lekcie sú primárne určené pre učiteľov na prípravu výučbových materiálov na vyučovacie hodiny. Žiacke lekcie sú primárne určené pre žiakov na samostatnú prácu a samoštúdium. Oba typy lekcií sa skladajú z množstva jednotlivých vzdelávacích stránok a podstránok.


2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia